وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی

آئین نامه امتحانات موسسه آموزش عالی توس
آئین نامه امتحانات موسسه آموزش عالی توس
نمای اصلی موسسه آموزش عالی توس - حاشیه میدان استقلال
نمای اصلی موسسه آموزش عالی توس - حاشیه میدان استقلال
اعضا هیات امنا موسسه در میان نام آوران و چهره های برتر علمی دانشگاه فردوسی مشهد
اعضا هیات امنا موسسه در میان نام آوران و چهره های برتر علمی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته های موسسه آموزش عالی توس سال 97-1396
رشته های موسسه آموزش عالی توس سال 97-1396
برخی از مزایای موسسه آموزش عالی توس برای انتخاب اول بین موسسات آموزش عالی مشهد
برخی از مزایای موسسه آموزش عالی توس برای انتخاب اول بین موسسات آموزش عالی مشهد
مشاوره رایگان تحصیلی
مشاوره رایگان تحصیلی
رشته های مقطع کارشناسی ارشد
رشته های مقطع کارشناسی ارشد
رشته های مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
رشته های مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

اخبار و اطلاعیه های مهم

آئین نامه امتحانات موسسه آموزش عالی توس
آئین نامه امتحانات موسسه آموزش عالی توس

1- همراه داشتن کارت دانشجوئی وکارت ورود به جلسه امتحان الزامی است. از ورود دانشج...

اسامی دانشجویان برتر اول تا سوم نیمسال اول 96-1395 هر رشته بر اساس ورودی
اسامی دانشجویان برتر اول تا سوم نیمسال اول 96-1395...

اسامی دانشجویان برتر اول تا سوم نیمسال اول 96-1395 هر رشته بر اساس سال ورودی از...

مشاوره رایگان تحصیلی
مشاوره رایگان تحصیلی

رشته های مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته
رشته های مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

رشته های مقطع کاردانی و کاردانی فنی و حرفه ای
رشته های مقطع کاردانی و کاردانی فنی و حرفه ای

ثبت نام دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول 97-1396
ثبت نام دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع کارشنا...

ثبت نام دانشجویان استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول 97-1396...

برخی از مزایای موسسه آموزش عالی توس برای انتخاب اول بین موسسات آموزش عالی مشهد
برخی از مزایای موسسه آموزش عالی توس برای انتخاب او...

مزایای موسسه آموزش عالی توس برای انتخاب اول بین موسسات آموزش عالی مشهد
مزایای موسسه آموزش عالی توس برای انتخاب اول بین مو...