وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سال 1396بر همکاران، اساتید و دانشجویان گرامی مبارک باد
موضوع: حوزه ریاست, سخن روز
تاریخ : 96/01/14