وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اسامی نامزدهای انجمن های علمی دانشجویی سال تحصیلی 1399-1400 موسسه آموزش عالی توس
موضوع: امور فرهنگی, انجمنهای علمی
تاریخ : 99/07/24

اسامی نامزدهای انجمن های علمی دانشجویی سال تحصیلی 1399-1400 موسسه آموزش عالی توس
(معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی توس)