وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


اولین نشست صمیمانه اعضای انجمن های علمی با سرپرست موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست, امور پژوهشی, امور فرهنگی, امور دانشجویی, فعالیت های فرهنگی, انجمنهای علمی, انجمن های علمی
تاریخ : 95/12/10