وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 اینفوگرافیک/ تصمیمات تازه برای مقابله با کرونا در قالب طرح فاصله‌گذاری اجتماعی
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 99/01/12

 اینفوگرافیک/ تصمیمات تازه برای مقابله با کرونا در قالب طرح فاصله‌گذاری اجتماعی

بهترین سنگر در برابر کرونا، ماندن در منازل است. هم اکنون به مرز بحران جدی در مشهد رسیده ایم.