وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


" برای پیشگیری از خودکشی "
موضوع: امور پژوهشی, واحد مشاوره
تاریخ : 99/06/20

همه با هم
 
" برای پیشگیری از خودکشی "

 ۲۰شهریور ۱۳۹۹
روز جهانی پیشگیری از خودکشی

 بخوانید و همرسانی کنید...
@moshaverfum
 مركز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

پیوست ها

نام فایل حجم
Pishgiri khodkoshi.pdf 1.3 مگابایت دانلود