وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برنامه کارگاه های واحد مشاوره در نیمسال اول 98-97
موضوع: امور دانشجویی, واحد مشاوره
تاریخ : 97/08/06

برنامه کارگاه های واحد مشاوره در نیمسال اول 98-97
جهت ثبت نام و دریافت گواهی حضور تا یک روز قبل از برگزاری کارگاه میتوانید به امور دانشجویی مراجعه نمایید.