وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


برنامه کارگاه های واحد مشاوره در نیمسال دوم ۹7_۹6
موضوع: امور دانشجویی, واحد مشاوره
تاریخ : 97/02/06

برنامه کارگاه های واحد مشاوره در نیمسال دوم ۹۶_۹۷
هزینه شرکت در کارگاه ها برای دانشجویان موسسه رایگان است