وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تاريخ تحويل پروژه هاي گروه معماري
موضوع: آموزش, امور دانشجویی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/04/16

تاريخ تحويل پروژه هاي گروه معماري طبق جدول فوق می باشد. ضمناً زمان برگزاری ژوژمانها ااز ساعت 13 تا 16 بوده و دانشجويان باید از ساعت 12 تا 13 كار ها را تحويل دهند. (گروه معماری موسسه آموزش عالی توس)