وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی  99-98 (اعمال تغییرات بدلیل شیوع بیماری کرونا طبق بخشنامه های ابلاغی وزارت علوم)
موضوع: آموزش
تاریخ : 99/02/13

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی  99-98
(اعمال تغییرات بدلیل شیوع بیماری کرونا طبق بخشنامه های ابلاغی وزارت علوم)
(واحد آموزش موسسه آموزش عالی توس)