وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


"تقویم انتخابات انجمن های علمی"
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 99/07/06

"تقویم انتخابات انجمن های علمی"

 

آغاز ثبت نام نامزدهای انتخابات انجمن های علمی دانشجویی سال تحصیلی ۱۳۹۹_۱۴۰۰

 

دانشجویان گرامی، جهت ثبت نام مشخصات خود را شامل:

نام و نام خانوادگی
مقطع و رشته تحصیلی
شماره دانشجویی

به آیدی تلگرام فرهنگی
@farhangi_toosinstitute
ارسال نمایند.

‼️‼️مهلت ثبت نام نامزدها تا ۱۵ مهرماه

(امورفرهنگی‌ موسسه آموزش عالی توس)