وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تمدید شد -  ثبت نام در رشته های کارشناسی ناپیوسته
موضوع: آموزش
تاریخ : 98/02/18

تمدید مهلت ثبت نام در رشته های کارشناسی ناپیوسته(با کنکور) تا 21 اردیبهشت ماه و رشته های کارشناسی پیوسته (بدون کنکور) در موسسه آموزش عالی توس در سایت سازمان سنجش  با تسهیلات شهریه رایگان ترم اول، وام شهریه، اساتید مجرب و متعهد، اینترنت دانشجويي رایگان و...

http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=3&id=6035


با انتخاب اول موسسه آموزش عالی توس از تسهیلات ویژه ما استفاده نمایید.
 

 toos.ac.ir
@toosinstitute
09028171856
36063055 داخلی 23-13-27