وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تمدید مهلت انتخاب واحد
موضوع: آموزش, امور دانشجویی
تاریخ : 98/07/01

توجه/فوری
مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 99-1398  امروز یکشنبه مورخ 1398/06/31 و دوشنبه  1398/07/01 ( به مدت 2 روز ) تمدید گردید. آندسته از دانشجویانی که موفق به ثبت انتخاب واحد سیستمی نشده اند در مدت مشخص اقدام لازم بعمل آورند.(واحد آموزش مؤسسه آموزش عالی توس)