وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


تمدید مهلت ثبت نام
موضوع: آموزش, امور دانشجویی
تاریخ : 98/07/01

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام دانشجویان جدیدالورود سال 98 در کلیه مقاطع - تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 98/7/4