وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ثبت نام از ورودیهای جدید 95 (کاردانی فنی و حرفه ای)
موضوع: آموزش
تاریخ : 95/06/24

ثبت نام از ورودیهای جدید 95 (کاردانی فنی و حرفه ای)

تا پایان هفته جاری روند ثبت نام از ورودیهای جدید 95 (کاردانی فنی و حرفه ای) ادامه دارد.