وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ثبت نام بدون کنکور رشته های کارشناسی و کاردانی برای مهرماه 98
موضوع: آموزش
تاریخ : 98/01/04

آغاز ثبت نام " بدون کنکور " رشته های کارشناسی و کاردانی موسسه آموزش عالی توس از طریق سایت سازمان سنجش برای ورودی مهرماه سال 1398 

از طریق لینک ذیل :   http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=1&id=6009

 

toos.ac.ir