وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته
موضوع: گروه های خبری, آموزش, امور دانشجویی
تاریخ : 98/07/08

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی پیوسته (براساس سوابق تحصیلی ) در سال 1398 - شروع ثبت نام نهایی از روز سه شنبه 98/7/9 لغایت پنجشنبه 98/7/11 به صورت حضوری همراه با مدارک ذیل: ۱- اصل شناسنامه وکارت ملی بهمراه تصویر تمام صفحات ۲- ۶قطعه عکس پرسنلی ۳- تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه( ویژه برادران- فرم شماره ۴ معافیت دانش آموزی) ۴ - اصل وتصویر مدرک دیپلم وپیش دانشگاهی وریزنمرات 5- اصل و تصویر مدرک دیپلم پایه 12 مخصوص دانش آموزان نظام آموزشی 6-3-3 ( فنی و حرفه ای و کارودانش) 6- تصویر دفترچه بیمه در صورت دارا بودن