وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 ثبت نام کارگاه آموزشی و مشاوره کسب و کار فردای من
موضوع: امور پژوهشی, امور دانشجویی, واحد مشاوره
تاریخ : 98/10/14

 ثبت نام کارگاه آموزشی و مشاوره کسب و کار فردای من
" با تخفیف ویژه مخصوص دانشجویان موسسه آموزش عالی توس "
مدرس : مهندس پیمان تفضلی
مدت زمان دوره 12 ساعت و ارائه مدرک معتبر