وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جشن فارغ التحصیلی
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 95/12/10

برگزاری جشن فارغ التحصیلی 95/06/24 در سالن مصلی نژاد