وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جلسه هم اندیشی اعضای محترم هیات موسس و ریاست محترم با اعضای هیات علمی
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 97/10/24

جلسه هم اندیشی اعضای محترم هیات موسس و ریاست محترم با اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی توس - دوشنبه 97/10/24