وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


جلسه هیات رئیسه موسسه آموزش عالی توس
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 97/11/29

جلسه هیات رئیسه موسسه آموزش عالی توس با حضور ریاست محترم موسسه جناب آقای دکتر عبداللهی نژاد و اعضای منتخب هیات موسس و  معاونت محترم آموزش و تحصیلات تکمیلی و مدیران محترم، روز دوشنبه مورخ 97/11/29 در سالن کنفرانس موسسه برگزار گردید.