وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


دعوتنامه شرکت در مراسم معارفه دانشجویی گروه معماری
موضوع: آموزش, امور دانشجویی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/07/18


از دانشجویان جدیدالورود سال 1398 رشته معماری دعوت می گردد تا در نشست صمیمی و معارفه گروه معماری با مدیران موسسه آموزش عالی توس و آشنایی با قوانین، شرایط و برنامه های موسسه و گروه،  روز پنجشنبه 98/7/18 راس ساعت 10 صبح در سالن آمفی تاتر 104 حضور بهم رسانند. (گروه معماری موسسه آموزش عالی توس)