وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) و شهادت امام حسن(ع) و امام رضا(ع) تسلیت باد...
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی
تاریخ : 99/07/25

دختر بَدرُالدُّجا امشب سه جا دارد عزا
گاه می گوید حسن 
گاهی پدر
گاهی رضا

رحلت پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) و شهادت امام حسن(ع) و امام رضا(ع) تسلیت باد...

آجرک الله یاصاحب الزمان(عج)

الهم عجل لولیک الفرج... 
(روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)