وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


روز معمار
موضوع: آموزش, امور دانشجویی
تاریخ : 98/02/04

سوم اردیبهشت روز معمار را به تمامی اساتید گرامی و دانشجویان عزیز گروه معماری تبریک عرض می نماییم
(روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)