وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


زمان ثبت نام دانشجویان جدید الورود سراسری سال تحصیلی96-95 تمدید شد
موضوع: حوزه ریاست, آموزش, امور دانشجویی
تاریخ : 95/07/06

زمان ثبت نام دانشجویان جدید الورود سراسری سال تحصیلی 96-95 تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 95/07/08 تمدید شد.

ساعت ثبت نام: از ساعت 8:30 تا 13:30 می باشد.

ادره آموزش