وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


سمینار اصول و مبانی بازی سازی
موضوع: امور پژوهشی, فناوری اطلاعات, معاونت پژوهشی, کامپیوتر, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 97/09/29

سمینار اصول و مبانی بازی سازی - آقای مهندس گلدانی ( مدیرعامل شرکت رسانه پردازان فردوسی ) - گروه کامپیوتر موسسه اموزش عالی توس - چهارشنبه 97/9/28