وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


طرح خادمیاران قرآنی
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/04/02

آدرس تلگرام فرهنگی

farhangi_toosinstitute@ 
(معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی توس)