وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


عرض تبریک آغاز سال جدید تحصیلی - پیام سرپرست موسسه
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 97/07/03

عرض تبریک آغاز سال جدید تحصیلی 

متن پیام سرپرست محترم موسسه آموزش عالی توس و عرض تبریک آغاز سال جدید تحصیلی به حضور تمامی اساتید محترم و دانشجویان گرامی به شرح فوق می باشد.