وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


عرض تسلیت به جناب آقای دکتر علیخانزاده
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 95/07/07

اِنَّا للّه وإِنّا إِلَیهِ رَاجِعُونَ

جناب آقای دکتر علیخانزاده

( عضو محترم هیات امنا و موسس، موسسه آموزش عالی توس )

با نهایت تأسف و تأثر مصیبت وارده (درگذشت برادر همسر گرامیتان) را به حضور جنابعالی و سایر بازماندگان تسلیت عرض می­ نماییم.

اعضا هیات موسس و هیات امنا

                                                                                سرپرستی، کارکنان و دانشجویان مؤسسه آموزش عالی توس