وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


عرض تسلیت و ابراز همدردی اعضای محترم هیات موسس و امناء به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان دکتر حامدرضا طارقیان
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 97/10/23

عرض تسلیت و ابراز همدردی اعضای محترم هیات موسس و امناء و کلیه همکاران در موسسه آموزش عالی توس به مناسبت اولین سالگرد درگذشت شادروان دکتر حامدرضا طارقیان - یکشنبه 97/10/23