وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فراخوان بنیاد ملی نخبگان
موضوع: امور فرهنگی, امور دانشجویی
تاریخ : 98/07/21

فراخوان بنیاد ملی نخبگان

"دومین دوره آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان هنری در دوسطح"

(معاونت فرهنگی موسسه آموزش عالی توس)