وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فراخوان دومين جشنواره ملي کارآفرين دانشگاهي با جوايز ازرشمند به رتبه هاي برتر
موضوع: حوزه ریاست, امور پژوهشی
تاریخ : 99/06/16

فراخوان دومين جشنواره ملي کارآفرين دانشگاهي با جوايز ازرشمند به رتبه هاي برتر
توضيحات بيشتر در پوستر جشنواره ...