وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


فراخوان دومین همایش ملی "ادبیات مقاومت" با محوریت شهید سپهبد قاسم سلیمانی
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی
تاریخ : 98/12/20

فراخوان دومین همایش ملی "ادبیات مقاومت" با محوریت شهید سپهبد قاسم سلیمانی
https://t.me/toosfarhangi/446