وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


 قابل توجه تمامي دانشجويان كارشناسي ارشد
موضوع: آموزش, امور دانشجویی, اخبار و فعالیت ها
تاریخ : 98/07/14


  تمامي دانشجويان كارشناسي ارشد كه پيشتر درس پايان نامه را اخذ نمودند بايستي هر چه سريعتر نسبت به تمديد آن اقدام نمايند. همچنين جهت دفاع از پايان نامه خود مي­ بايست 10 روز پيش از دفاع نسبت به تكميل كاربرگ شماره 4 و 5 اقدام نمايند. دانشجويان محترم براي دسترسي به اين كاربرگ ها مي توانند به سايت موسسه، سربرگ معاونت پژوهشي، بخش كاربرگ هاي كارشناسي ارشد مراجعه نمايند(لینک زیر)
در غير اينصورت عواقب آن متوجه خود دانشجو مي باشد.
https://plink.ir/oQxQr