وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مراسم تقدیر و تشکر از اعضای ستاد ثبت نام دانشجویی سال 1397
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 97/07/08

مراسم تقدیر و تشکر از اعضای ستاد ثبت نام دانشجویی سال 1397


این مراسم ساعت 13 روز پنجشنبه 97/7/5 با دعوت از تعداد 32 نفر از همکاران و اعضای هیات علمی عضو ستاد ثبت نام دانشجویی موسسه  با سخنرانی آقای شجاع پیرامون رهنمودهایی از قرآن  آغاز و سپس آقای علی اصغر خلیل زاده امینیان با تقدیر و تشکر از اعضای ستاد به ارائه آماری مقایسه ای در خصوص جذب دانشجو در 4 سال اخیر موسسه پرداختند واز زحمات همه کارکنان و اعضای هیات علمی موسسه تقدیر به عمل آمد .