وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مزایا و تسهیلات عضویت در انجمن های علمی
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 99/07/12

مزایا و تسهیلات عضویت در انجمن های علمی
 


 (https://t.me/toosfarhangi)
(امور فرهنگی موسسه آموزش عالی توس)