وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


مصادیق تقلب در امتحانات
موضوع: آموزش
تاریخ : 97/10/23

مصادیق تقلب و اطلاعات موردنیازی که باید در ایام امتحانات رعایت گردد. (واحد آموزش موسسه آموزش عالی توس)