وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


معرفی وبینارهای کارآفرینی رایگان
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 99/06/20

معرفی وبینارهای کارآفرینی رایگان
شرکت برای عمومی آزاد است (توضیحات بیشتر در پوستر فوق)