وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


منتخبین انتخابات انجمن های علمی
موضوع: آموزش, امور فرهنگی, انجمنهای علمی
تاریخ : 97/11/02

معرفی اسامی منتخبین انتخابات انجمن های علمی دانشجویی - امور فرهنگی موسسه آموزش عالی توس