وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


نظرسنجی راه اندازی سرویس رفت و آمد دانشجویی
موضوع: حوزه ریاست, امور دانشجویی
تاریخ : 95/08/17

قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به پیش بینی راه اندازی سرویس رفت و آمد عمومی و یا خصوصی به صورت ساماندهی شده از سوی موسسه از کلیه دانشجویان خواهشمند است حداکثر تا پایان هفته جاری (پنجشنبه 21 آبان ماه 1395) در نظر سنجی ارایه شده در این خصوص شرکت نمایند.