وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


نمایش ، نقد و بررسی فیلم " بدون تاریخ  بدون امضاء"
موضوع: امور فرهنگی
تاریخ : 98/01/22

کانون فیلم موسسه آموزش عالی توس برگزار می نماید:
نمایش ، نقد و بررسی فیلم " بدون تاریخ  بدون امضا"
دوشنبه ۲۶ فروردین ماه ساعت ۱۳
مکان برگزاری:سالن اجتماعات
با حضور استاد گرامی سرکار خانم یزدان نژاد