وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


هفته دفاع مقدس گرامی باد
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی, سخن روز
تاریخ : 95/06/31

یاد و خاطره دلاوری ها، رشادتها و مقاومت دلیران عرصه نبرد گرامی باد