وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


همايش مجازي " منظومه ماهواره هاي مکعبي براي آموزش از راه دور "
موضوع: امور پژوهشی
تاریخ : 99/07/14

همايش مجازي " منظومه ماهواره هاي مکعبي براي آموزش از راه دور "
توضيحات بيشتر در پوستر ...
دوشنبه 14 مهرماه ساعت 9
چهارشنبه 16 مهرماه ساعت 9