وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


هنگام شیوع کرونا چه نکاتی را در هنگام خرید رعایت کنیم؟
موضوع: حوزه ریاست
تاریخ : 98/12/11

هنگام شیوع کرونا چه نکاتی را در هنگام خرید رعایت کنیم؟
 (روابط عمومی موسسه آموزش عالی توس)