وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


ورکشاپ(کارگاه ساخت فضای سیال )
موضوع: آموزش
تاریخ : 97/12/01

قابل توجه دانشجویان محترم:
 تاریخ شروع ورکشاپ(کارگاه ساخت فضای سیال )  سه شنبه 7 اسفند ماه  ساعت 14 در سالن اجتماعات
(گروه معماری موسسه آموزش عالی توس)