وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کارگاه آموزشی ارتباط و سبک زندگی مفید
موضوع: امور دانشجویی, واحد مشاوره
تاریخ : 97/01/18

کارگاه آموزشی ارتباط و سبک زندگی مفید
جهت ثبت نام و دریافت گواهی حضور تا ۲۷ فروردین ماه به امور دانشجویی مراجعه نمایید.
شرکت در کارگاه ۱۰ امتیاز