وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کارگاه راه های ایجاد تفاهم و صمیمیت در خانواده
موضوع: واحد مشاوره, دانشجویی
تاریخ : 96/09/22

کارگاه راه های ایجاد تفاهم و صمیمیت در خانواده با حضور جناب آقای اسداللهی