وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کارگاه مشاوره با عنوان: معمار زندگی خود باشید
موضوع: امور دانشجویی, واحد مشاوره
تاریخ : 97/08/15

کارگاه مشاوره

معمار زندگی خود باشید

با حضور استاد گرامی سرکارخانم بهشتی شنبه ۱۹ آبان ماه ساعت ۱۰ در کلاس ۳۰۱ تشکیل خواهد شد.
شرکت در کارگاه رایگان است و به شرکت کنندگان گواهی حضور ۱۰ امتیازی داده خواهد شد.