وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


کارگاه نقش فعالیت های بدنی
موضوع: امور دانشجویی, واحد مشاوره
تاریخ : 96/10/09

کارگاه نقش فعالیت های بدنی در درمان بیماری ها با حضور جناب آقای دکتر حجازی