وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی توس

غیر دولتی - غیر انتفاعی


گردهمایی دانشجویان جدیدالورود  96-1395
موضوع: حوزه ریاست, امور فرهنگی, امور دانشجویی, فعالیت های فرهنگی
تاریخ : 95/12/10

گردهمایی دانشجویان جدیدالورود  96-1395 روز جمعه 95/07/09 در محل موسسه آموزش عالی توس برگزار گردید